Image

Herakleitos'un ve Elea Okulunun ortaya koyduğu görüşlerden sonra Yunan felsefesinin karşısına çıkan ana sorun neydi?

Herakleitos, evrenin ve varolanların temelinde değişme ve oluşun bulunduğunu söylemişti. Elea Okulu ise, buna tam anlamıyla karşıt bir görüş ileri sürerek, değişme ve oluşu, varolmayan bir şey, bir «dışgörünüş», bir «aldatmaca» saymış; gerçek varlığın, değişmeyen, tek bir varlık olduğunu savunmuştu. Bu iki karşıt görüşten sonra yunan felsefesinin, bunların her ikisini de aşarak daha yüksek bir senteze (bireşime) varması gerekiyordu. Bu görüşlerin taşıdıkları doğru yanları, yeni ve daha yüksek bir düzeyde kaynaştırmak zorunluydu. Bunden ötürü. Herakleitos ve Elea Okulundan sonra Yunan felsefesinin karşısına çıkan ana sorun şuydu; «temel varlık, değişme ve oluş haline nasıl geçiyor; anamadde ya da töz çokluk ve farklılık haline nasıl dönüşüyor?» Klasik felsefe terimleriyle aynı soruyu şöyle dile getirebiliriz: «Varlık» tan. «oluş» nasıl ortaya çıkıyor; varlıktan, «oluşıu nesil açıklamak gerekir?» Yunan düşüncesi, bir yandan. Parmenides’ in. duyular dünyasını hiçe sayan ve soyut nitelik taşıyan «bir ve değişmez » varlığını olduğu gibi kabul edemiyor ama anamadde ya da töz kavramından da vazgeçemiyordu. Öte yandan, doğa olaylarına büyük önem verdiği İçin, bilimsel açıklamaları (bu tür açıklamaların sürekli ve bir ölçüde değişmez gerçeklere ilişkin olması zorunluydu; yoksa bilimden sözedilemezdi). bir yana bırakamıyor, ama «değişme » İle «oluş» kavramlarından da yüz çeviremiyordu. İşte böylece, ortaya çıkan ana soruna verilen cevapları, Empedokles’in, Demokritos'un ve Anaksagoras'ın felsefelerinde buluyoruz.


Metafizik Nedir?

Metafizik Nedir?

17 Nisan 2017 Pazartesi

Metafizik, felsefenin belirli bir bölümüdür. Bu bölümde, “Varlık nedir?”, “Bir dış dünya var mıdır?”, “Beden ile ruh arasındaki ilişkiler nelerdir?”, “Tanrı var mıdır?”, “Ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür?“ gibi sorulara cevaplar aranır. Ayrıca, bilginin nereden geldiği, neleri bilebileceğimiz de araştırılır. Ama metafizikteki asıl araştırma konuları, evren, tanrı ve ruhtur.

Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

22 Mart 2018 Perşembe

İlkçağ felsefesinin başlangıçlarında yer alan bir başka Yunan filozofu da, evrenin ve varolanların kaynağının, yani anamaddenin ne olduğunu sormuş ve buna «sayılar» diye cevap vermişti

Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?

Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?

16 Mayıs 2017 Salı

Felsefe sözcüğünün, dil acısından taşıdığı kök anlamı ele alarak, “bilgiyi ve bilgeliği sevmek; doğruluğu (hakikati) araştırmak, özgür düşünce ve eleştirmeyle, sağlam bilgilere ulaşıp, eylemlerimizi bunlara göre düzenlemek ve gerçekleştirmek” demek olduğunu belirttik.Felsefenin yalnızca bir soyut ve kuru bilgi değil, bir doğru yaşama ve mutluluğa ulaşma çabası olduğunu belirttik.

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

3 Mart 2017 Cuma

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

23 Kasım 2015 Pazartesi