Image

Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

İlkçağ felsefesinin başlangıçlarında yer alan bir başka Yunan filozofu da, evrenin ve varolanların kaynağının, yani anamaddenin ne olduğunu sormuş ve buna «sayılar» diye cevap vermişti. Bu filozof, Sisam adasında doğan, daha sonra Güney İtalya'ya göç ederek Kroton kentinde yaşayan Pythcgoras'tı (İ.ö. 505-500). Gizil bir din tarikatının kurucusu olan bu filozofun düşünceleri, tarikate bağlı kimseler tarafından benimsenmiş ve savunulmuş olduğu İçin, «Pythagoras felsefesi»nden çok, Pythagorasçılıktan söz edilir. Bu akıma göre, ver olan her şeyde bir uyum (ahenk) ve oran vardır. Tarikatın dinsel kurallarına sıkı sıkıya uyan Pythagorasçılar, tensel zevklerden eletok çekerek disiplinli bir yaşam sürüyorlardı. Bu arada, özellikle matematik ve müzikle İlgilendiler. Pythagoras, kendi yaptığı incelemelere dayanarak, bir çalgı telinin uzunluğu değiştirildiği zaman, çıkardığı sesin perdesinin de değiştiği ve bu İkisi arasında belli bir oran bulunduğu sonucuna vardı. Böylece, matematik ile müzik arasında bir ilinti de kurmuş oluyordu. Pythagorasçılar, bütün gökcisimlerinin ve kürelerin, ateşten yapılmış bir merkez (güneş) çevresinde ve belirli yörüngeler çizerek döndüklerini da İleri sürdüler. Cisimlerin kapladığı yeri, büyüklüklerini, biçimlerini ve aralarındaki uzaklıkları, birtakım sayılar olarak düşündüler. Varolanların biçimlerini ve oranlarını, sayılarla dile getirmenin ya da sayılara indirgemenin olanaklı olduğuna inandılar. Herhangi bir nesne, bolli bir biçime bürünmeden var olamayacağına ve biçim de sayı olduğuna göre, sayıları, bu nesnelerin temel İlkesi yani anamaddesi olarak kabul etmek gerekiyordu. Demek ki. var olan her şeyin temelinde sayılar vardı.Ama Pythagorasçılar, sayıları, düşüncemizin ürünü olan soyut varlıklar olarak görmüycrlardı. Bundan ötürü, onların anamaddesl de tam anlamıyla 6oyut bir İlke değildi. Onların gözünde sayılar, maddesel bir yanı olan ve cisimlere benzeyen temel gerçeklerdi. Varolanlar, bu temel İlkelerden (soylardan) türemişti. Ne var ki, varlığın temelinde sayıların ve nicel oranların bulunduğunu İleri sürmeleri, lelsefesel düşünce bakımından önemli bir yenilikti. Böylcco varlığı, matematik açıdan İncelemenin ve dilo getirmenin İlk örneği verilmiş oluyordu. Pythagorascılorın, bedenden ayrılan ruhun, başka İnsan ve hayvan bedenlerine geçebildiğini ileri süren «ruhgöçü» düşüncesi de, daha sonra, felsefede etki gösterdi.


Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

22 Mart 2018 Perşembe

İlkçağ felsefesinin başlangıçlarında yer alan bir başka Yunan filozofu da, evrenin ve varolanların kaynağının, yani anamaddenin ne olduğunu sormuş ve buna «sayılar» diye cevap vermişti

İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?

İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?

26 Şubat 2018 Pazartesi

İlkçağ, Isa’dan önce dördüncü blnyıldan, Isa'dan 6onra beşinci yüzyılın sonlarına kadar uzanan tarih süresini kapsar.

Felsefe ne gibi bölümlere ayrılır?

Felsefe ne gibi bölümlere ayrılır?

16 Mayıs 2017 Salı

Ele aldığı ve işlediği konular göz önünde tutularak, felsefe çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Örneğin, liselerdeki felsefe öğretiminde, genellikle beş ayrı dalın birbirinden ayrıldığını görürüz. Bunlar; metafizik, mantık, bilgi kuramı, etik (ahlak felsefesi) ve estetiktir.

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

3 Mart 2017 Cuma

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

23 Kasım 2015 Pazartesi