Soru Cevap

Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

İlkçağ felsefesinin başlangıçlarında yer alan bir başka Yunan filozofu da, evrenin ve varolanların kaynağının, yani anamaddenin ne olduğunu sormuş ve buna «sayılar» diye cevap vermişti

22 Mart 2018 Perşembe
İlk filozoflar kimlerdi ve nerede yetiştiler?

İlk filozoflar kimlerdi ve nerede yetiştiler?

Sokrates öncesi çağın ve felsefe tarihinin İlk filozofları olan Thales, Anaksimandros ve Anakslmenes’e geçmeden önce, evrenin ve tanrıların ortaya çıkışına ve ahlaksal konulara değinmiş bazı ozandüşünürlerden ve bilgelerden kısaca söz etmek gerekecek.

12 Mart 2018 Pazartesi
İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?

İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?

İlkçağ, Isa’dan önce dördüncü blnyıldan, Isa'dan 6onra beşinci yüzyılın sonlarına kadar uzanan tarih süresini kapsar.

26 Şubat 2018 Pazartesi
Eski Yunan'dan önce felsefesel ve bilimsel düşünce kesinlikle yok muydu?

Eski Yunan'dan önce felsefesel ve bilimsel düşünce kesinlikle yok muydu?

Eski Çin, Hint ve Iran dinlerinde ve mitoslarında, hem doğa henf de İnsan yaşamı konusunda derin felsefesel düşünceler bulunduğu bir gerçektir.

29 Ocak 2018 Pazartesi
Felsefe, nerede ve nasıl başladı?

Felsefe, nerede ve nasıl başladı?

Felsefeye ve düşünce tarihine ilişkin bugünkü bilgilerimiz, felsefemin eski Yunanistan'da başlamış olduğunu söylememizi gerektiriyor. Gerçekten de, felsefenin cevap vermeye çalıştığı “evrenin kaynağı ve temeli nedir?”, “insan yaşamının anlamı ve amacı nerededir?” gibi sorulara, akla dayanarak karşılık bulmaya çalışan ilk düşünürlere, eski Yunanistan'da rastlıyoruz.

10 Haziran 2017 Cumartesi
Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?

Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?

Felsefe sözcüğünün, dil acısından taşıdığı kök anlamı ele alarak, “bilgiyi ve bilgeliği sevmek; doğruluğu (hakikati) araştırmak, özgür düşünce ve eleştirmeyle, sağlam bilgilere ulaşıp, eylemlerimizi bunlara göre düzenlemek ve gerçekleştirmek” demek olduğunu belirttik.Felsefenin yalnızca bir soyut ve kuru bilgi değil, bir doğru yaşama ve mutluluğa ulaşma çabası olduğunu belirttik.

16 Mayıs 2017 Salı
Felsefe ve feylesof(filozof) sözcükleri dilimizde hangi anlamlara gelir?

Felsefe ve feylesof(filozof) sözcükleri dilimizde hangi anlamlara gelir?

Felsefe yapmak ya da felsefe günlük dilimizde, derin ve anlaşılması güç sözler söylemek demektir. Çoğunlukla, alaycı ve küçük düşürücü bir anlamda kullanılır. Yani boş ve anlaşılmaz şeyler söylemek: “safsata” ya da “mugalata” yapmak anlamına gelir. “Feylesof” sözcüğü ise, “felsefeyle uğraşan kimseden başka, “dünyayı umursamayan kişi” ve “dinsiz” demektir.

16 Mayıs 2017 Salı
Felsefe ne gibi bölümlere ayrılır?

Felsefe ne gibi bölümlere ayrılır?

Ele aldığı ve işlediği konular göz önünde tutularak, felsefe çeşitli bölümlere ayrılmıştır. Örneğin, liselerdeki felsefe öğretiminde, genellikle beş ayrı dalın birbirinden ayrıldığını görürüz. Bunlar; metafizik, mantık, bilgi kuramı, etik (ahlak felsefesi) ve estetiktir.

16 Mayıs 2017 Salı
Metafizik Nedir?

Metafizik Nedir?

Metafizik, felsefenin belirli bir bölümüdür. Bu bölümde, “Varlık nedir?”, “Bir dış dünya var mıdır?”, “Beden ile ruh arasındaki ilişkiler nelerdir?”, “Tanrı var mıdır?”, “Ruh ölümlü müdür, ölümsüz müdür?“ gibi sorulara cevaplar aranır. Ayrıca, bilginin nereden geldiği, neleri bilebileceğimiz de araştırılır. Ama metafizikteki asıl araştırma konuları, evren, tanrı ve ruhtur.

17 Nisan 2017 Pazartesi
Bilimler, felsefeden ne zaman ayrıldı?

Bilimler, felsefeden ne zaman ayrıldı?

Bilimlerin, inceledikleri olaylar ve bunların ilişkileri konusunda sağlam ve kesin bilgiler verdikleri, ama felsefenin bu çeşit bilgilere ulaşamadığı ve bundan ötürü artık aşılmış ve işe yaramaz bir araştırma tarzı olduğu da ileri sürüldü.Hele felsefenin, evren, Tanrı ve insan ruhu konusunda bilgi vermeye çalışan bölümünün yani “metafizik” bilgi bakımından hiç bir değer taşımadığı söylendi.

17 Nisan 2017 Pazartesi

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

3 Mart 2017 Cuma

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

23 Kasım 2015 Pazartesi