Soru Cevap

Herakleitos'un ve Elea Okulunun ortaya koyduğu görüşlerden sonra Yunan felsefesinin karşısına çıkan ana sorun neydi?

Herakleitos'un ve Elea Okulunun ortaya koyduğu görüşlerden sonra Yunan felsefesinin karşısına çıkan ana sorun neydi?

Herakleitos, evrenin ve varolanların temelinde değişme ve oluşun bulunduğunu söylemişti.

Monday, May 7, 2018
Elea Okulunun, Herakleitos’a karşı savunduğu görüşler nelerdir?

Elea Okulunun, Herakleitos’a karşı savunduğu görüşler nelerdir?

Herakleitos, varlığın temelinin «değişme, «oluş» ve akış olduğunu İleri sürmüştü. Bu filozofa göre, «kendi kendisiyle özdeş kalan (aynıkalan)» ve (değişmeyen» varlık kavramı bir kuruntudan ve yanılgıdan başka şey değildi.

Wednesday, April 11, 2018
Bugünkü anlamda diyalektik görüşü ilk kim ortaya attı?

Bugünkü anlamda diyalektik görüşü ilk kim ortaya attı?

Milet'li filozoflar, evrendeki bütün varolanların temelinde bulunan ve değişmeyen anamaddeyi aramışlardı.

Friday, March 30, 2018
Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

Pythagoras'çılann anamadde konusundaki görüşleri nelerdi?

İlkçağ felsefesinin başlangıçlarında yer alan bir başka Yunan filozofu da, evrenin ve varolanların kaynağının, yani anamaddenin ne olduğunu sormuş ve buna «sayılar» diye cevap vermişti

Thursday, March 22, 2018
İlk filozoflar kimlerdi ve nerede yetiştiler?

İlk filozoflar kimlerdi ve nerede yetiştiler?

Sokrates öncesi çağın ve felsefe tarihinin İlk filozofları olan Thales, Anaksimandros ve Anakslmenes’e geçmeden önce, evrenin ve tanrıların ortaya çıkışına ve ahlaksal konulara değinmiş bazı ozandüşünürlerden ve bilgelerden kısaca söz etmek gerekecek.

Monday, March 12, 2018
İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?

İlkçağ felsefesi hangi bölümlere ayrılır?

İlkçağ, Isa’dan önce dördüncü blnyıldan, Isa'dan 6onra beşinci yüzyılın sonlarına kadar uzanan tarih süresini kapsar.

Monday, February 26, 2018
Eski Yunan'dan önce felsefesel ve bilimsel düşünce kesinlikle yok muydu?

Eski Yunan'dan önce felsefesel ve bilimsel düşünce kesinlikle yok muydu?

Eski Çin, Hint ve Iran dinlerinde ve mitoslarında, hem doğa henf de İnsan yaşamı konusunda derin felsefesel düşünceler bulunduğu bir gerçektir.

Monday, January 29, 2018
Felsefe, nerede ve nasıl başladı?

Felsefe, nerede ve nasıl başladı?

Felsefeye ve düşünce tarihine ilişkin bugünkü bilgilerimiz, felsefemin eski Yunanistan'da başlamış olduğunu söylememizi gerektiriyor. Gerçekten de, felsefenin cevap vermeye çalıştığı “evrenin kaynağı ve temeli nedir?”, “insan yaşamının anlamı ve amacı nerededir?” gibi sorulara, akla dayanarak karşılık bulmaya çalışan ilk düşünürlere, eski Yunanistan'da rastlıyoruz.

Saturday, June 10, 2017
Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?

Felsefe, günümüzde ne gibi anlam ve önem taşır?

Felsefe sözcüğünün, dil acısından taşıdığı kök anlamı ele alarak, “bilgiyi ve bilgeliği sevmek; doğruluğu (hakikati) araştırmak, özgür düşünce ve eleştirmeyle, sağlam bilgilere ulaşıp, eylemlerimizi bunlara göre düzenlemek ve gerçekleştirmek” demek olduğunu belirttik.Felsefenin yalnızca bir soyut ve kuru bilgi değil, bir doğru yaşama ve mutluluğa ulaşma çabası olduğunu belirttik.

Tuesday, May 16, 2017
Felsefe ve feylesof(filozof) sözcükleri dilimizde hangi anlamlara gelir?

Felsefe ve feylesof(filozof) sözcükleri dilimizde hangi anlamlara gelir?

Felsefe yapmak ya da felsefe günlük dilimizde, derin ve anlaşılması güç sözler söylemek demektir. Çoğunlukla, alaycı ve küçük düşürücü bir anlamda kullanılır. Yani boş ve anlaşılmaz şeyler söylemek: “safsata” ya da “mugalata” yapmak anlamına gelir. “Feylesof” sözcüğü ise, “felsefeyle uğraşan kimseden başka, “dünyayı umursamayan kişi” ve “dinsiz” demektir.

Tuesday, May 16, 2017

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

Thursday, May 4, 2017

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

Thursday, May 4, 2017

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

Friday, March 3, 2017

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

Monday, November 23, 2015