Image

Sosyoloji Araştırmalarında Sorulan Soru Türleri

Kullanılan yöntem ne olursa olsun, sosyologlar araştırmalarında çeşitli sorular sorar ve bu soruları cevaplamaya çalışırlar. Sosyologların araştırmalarında sordukları sorular olgusal sorular, karşılaştırma soruları, geliştirme soruları ve teorik sorular olarak sınırlandırılabilir. Olgusal sorular (ya da deneysel sorular) olarak adlandırılan sorular örneğin “internet kullanıcılarının eğitim düzeyi nedir?”, “köyden kente göç eden ailelerin kente uyum sağlama sürecinde en sık görülen problemler nelerdir?” gibi sorular olabilir. Ancak olgusal sorularla bu durumun sadece bu topluma özgü sıra dışı bir durum mu yoksa başka toplumlarda da görülen olağan bir durum mu olduğu konusunda bilgi elde etmek mümkün değildir. Bu gibi bilgiler edinmek için sosyologlar örneğin “Türkiye’deki internet kullanıcıları ile Fransa’daki internet kullanıcılarının eğitim düzeyleri ne kadar farklıdır?” gibi karşılaştırmalı sorular sorarlar. Ancak bu sorular da sadece içinde bulunduğumuz çağa ilişkin bilgiler sağlar, bu toplumların bugünleri ile geçmişleri arasındaki farklılıkları ortaya koymazlar. Bu farklılığı ortaya koymak isteyen sosyologlar, örneğin “Türkiye’de nüfusun eğitim düzeyi son 60 yıl içinde nasıl bir değişiklik göstermiştir?” ya da “İlk hastaneler nasıl ortaya çıkmış ve nasıl şimdiki hâllerine dönüşmüşlerdir?” gibi gelişimsel sorular sorarlar. Olgusal incelemeler, verilerin toplanıp birtakım şeylerin nasıl meydana geldiğini açıklamaya çalışan araştırmalardır ama sosyologlar için veri toplamak yeterli değildir. Olguların ne anlama geldiğini anlamak için de sosyologlar teorik sorular sorarlar (Giddens, 2008:111112).

Olgusal Soru Ne oldu? 1980’lerden beri İngiltere’de okullarda kızlar oğlanlardan daha başarılı eğitimsel sonuçlara ulaşmaktalar.
Karşılaştırma Sorusu Bu her yerde oldu mu? Bu küresel bir olgu muydu yoksa sadece İngiltere’de ya da İngiltere’nin belirli bir bölgesinde mi oldu?
Gelişimsel Soru Bu zaman içinde tekrarlandı mı? Kızların eğitimsel başarılarının zaman içindeki örüntüleri nelerdir?
Teorik Soru Bu olgunun altında yatan nedir? Okullarda kızlar neden daha iyi bir performans gösteriyorlar? Bu değişmeyi açıklamak için hangi etkenlere bakmalıyız?

 


İdeoloji

İdeoloji

6 Temmuz 2018 Cuma

İdeoloji en genel tanımı ile bir dünya görüşüdür. İdeoloji toplumsal dünyayı anlamamıza yarayan farklı açıklama tarzlarının, toplumsal gerçeklikleri değişik dünya görüşlerine göre anlamlandırma çabalarıdır.

Toplumsal Değişme Nedir?

Toplumsal Değişme Nedir?

4 Haziran 2018 Pazartesi

İnsanlar varlıklarını sürdürebilmek için içinde bulunduğu doğal ve toplumsal dünyayı kendi çıkarları doğrultusunda değiştirmeye çalışırlar.

Sosyal Bilimlerde Kullanılan Araştırma Yöntem ve Teknikleri

Sosyal Bilimlerde Kullanılan Araştırma Yöntem ve Teknikleri

23 Şubat 2018 Cuma

Sosyal bilimlerde, pozitivist ve yorumlayıcı yaklaşıma dayanan iki temel araştırma yöntemi vardır.

Arama

Zaman Çizelgesi

Seçtiklerimiz

Siyaset Felsefesi
Liberalizm Nedir? Özellikleri Nelerdir? Temsilcileri Kimlerdir?

Toplumsal ve politik analiz ile değerlemenin amaçları açısından gerçekten önemli olanın birey ya da kişi olduğunu savunan liberalizm açısından, bir kültürün, dil, cemaat ya da ulusun kaderi ve istikbaliyle ilgilenmek kadar doğal ve gerekli bir şey olamaz. Bununla birlikte, bu ilgi ikincil olup esas değerli olan birey ve bireyin hazları ve acıları, tercihleri ve özlemleri, gelişimi ve bekasıdır.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Metafizik
Varoluş Felsefesi veya Varoluşculuk

Bu varlık görüşünde insan tanımı, varlıktan değil, bizzat insandan çıkılarak yapılır ve çok daha önemlisi, varlık “kendi kendisini tanımlayan insan”a göre tanımlanan bir şey olarak görülür. Başka bir deyişle, bu yeni felsefede varlık, varlığı ele alan, varlık sorusunu sorabilen yegâne varlık olarak insandan hareketle ortaya konur.

4 Mayıs 2017 Perşembe

Voltaire
Voltaire ve Deist Tanrı Anlayışı

Voltaire, Tanrının varoluşunu ele almadan önce, klasik Tanrı anlayışlarıyla dinin kendisine ve kurumsal boyutuna şiddetli bir savaş açar. Gerçekten de Voltaire, esas olarak her tür karanlıkçılığa olan nefreti ve Hıristiyanlığa, özellikle de Katolik Kilisesinin temsil ettiği Hıristiyanlığa yönelik amansız düşmanlığıyla seçkinleşir.

3 Mart 2017 Cuma

Felsefe Akımları
Marksizm - Sosyalizm - Komünizm Nedir?

Marksizm ve ona dayanarak ortaya çıkan sosyalizm ve komünizm ideolojileri, temellerini Karl Marx’ın (1818-1883) ve yakın dostu Friedrich Engels’in (1820-1895) felsefî görüşlerinden alır.

23 Kasım 2015 Pazartesi